Dlaczego warto stosować kable bezhalogenowe?

Projektując instalację elektryczną w budynkach, coraz częściej decydujemy się na kable bezhalogenowe. Jakie są właściwości tego rodzaju kabli i gdzie powinny być stosowane?

Bezhalogenowość – co to oznacza?

Kable, które określamy mianem bezhalogenowych, wykonane są z takich materiałów, które nie zawierają halogenków. Halogenki to związki chemiczne pierwiastków znajdujących się w 17. grupie układu okresowego, czyli fluor, chlor, brom i jod, astat oraz zsyntetyzowany w 2009 roku tennessine.

Kable bezhalogenowe w przypadku wybuchnięcia pożaru emitują przezroczysty dym, dzięki czemu nie utrudnia on ewakuacji osób z budynku. Emitowane gazy nie są toksyczne ani korozyjne, a w momencie połączenia z wodą lub wilgocią nie wytwarzają żrących substancji, które mogą spowodować poparzenia ciała lub korozję urządzeń elektronicznych znajdujących się w płonącym pomieszczeniu i budynku.

Czy kable bezhalogenowe są poddawane badaniom?

Kable bezhalogenowe są powszechnie stosowane, dlatego muszą spełniać wymagania prób palności, ale poddawane są również badaniom na gęstość emitowanych dymów oraz korozyjność produktów spalania. Kryteria oceny kabli ujęte są w dwóch europejskich normach:

PN-EN 50267-2-3, IEC 60754-2 – bada korozyjność wydzielanych podczas spalania gazów – zwraca się uwagę na poziom PH i konduktywność (przewodnictwo elektryczne) produktów spalania,

PN-EN 61034-2, IEC 61034-2 – dotyczy badania gęstości dymu, a w szczególności jego przepuszczalności światła.

Jakie wymagania powinny spełniać „zespoły kablowe”?

W Polsce nie ma szczegółowych zapisów, które regulowałyby kwestie wymagań stawianych zespołom kablowym czy przeprowadzania badań nad nimi. Powszechnie stosuje się w tym przypadku niemiecką normę DIN 4102 część 12, która mówi, że wszystkie odbiorniki elektryczne, które ratują życie w czasie pożaru (oświetlenie, windy, klapy wentylacyjne itd.), muszą gwarantować nieprzerwaną dostawę energii elektrycznej w czasie nie krótszym niż 90 minut (tyle średnio potrzeba na ewakuację ludzi z budynku). W związku z tym w branży budowlanej na takie systemy mówi się E90, dlatego też bardzo często stosowany jest kabel E90.

kabel e90

Gdzie stosowane są kable bezhalogenowe?

Kable bezhalogenowe są stosowane wszędzie tam, gdzie istnieje wysokie ryzyko pożaru. Znaleźć je można w pojazdach taboru szynowego, w komunikacji miejskiej, a także w obiektach przemysłowych, w których znajdują się cenne urządzenia i maszyny.

Przewody bezhalogenowe, a w szczególności kabel E90 spełnia wymagania nowych klas ogniowych. Zastanawiając się nas wyborem tradycyjnych kabli PCV, a przewodów bezhalogenowych należy mieć świadomość, że w przypadku pożaru, tylko kable bezhalogenowe pozwolą na sprawną ewakuację z budynku bez narażenia na oparzenia i uszkodzenia urządzeń.

Zostaw komentarz